Patsiendiinfo

SEE BLOKK PEAB OLEMA AGA ON VARJATUD!
PATSIENDI INFOLEHT

TERVISEMURE KORRAL ON PATSIENDI ESIMESEKS KONTAKTIKS JA NÕUSTAJAKS PEREARST

Tervisemure puhul pöördu alati esmalt oma perearsti poole, töövälisel ajal küsi nõu helistades perearsti infotelefonile 1220.

Palju kasulikku infot leiate tervisekassa kodulehelt.

Perearst hindab inimese terviseprobleemi ning kas aitab teda ise, konsulteerib vajadusel eriarstiga või saadab patsiendi eriarsti vastuvõtule.  Sageli on  terviseprobleem lahendatav ka ilma eriarsti vastuvõtuta. Selleks  saab perearst täna kiirelt ja mugavalt konsulteerida eriarstiga läbi e-konsultatsiooni.

MIS ON E-KONSULTATSIOON?

E-konsultatsiooni abil saab perearst nõu pidada eriarstiga, kas jätkata patsiendi ravi ise või suunata ta eriarstile. Eriarst vaatab perearsti poolt kirja pandud küsimuse koos lisatud uuringumaterjaliga läbi. Eriarstil on kaks võimalust: ta kas annab perearstile soovituse ravi jätkamiseks või vajadusel kutsub patsiendi ise oma vastuvõtule. Perearst teavitab alati patsienti, kui ta küsib eriarstilt e-konsultatsiooni ja palub sellega seoses patsiendi kontakttelefoni, mis märgitakse saatekirjale.

NB! Alati on oluline anda perearstile õige telefoni number. E-konsultatsiooni järel vajadusel vastuvõtule kutsumiseks võtab eriarst patsiendiga ühendust üldjuhul nelja (maksimum kuue) tööpäeva jooksul peale seda, kui ta on perearstilt info saanud. Kui number on vale või kui patsient telefonile ei vasta, ei saa teda eriarsti vastuvõtule registreerida.

PABERSAATEKIRJAD ASENDUVAD DIGISAATEKIRJADEGA

Digisaatekiri on tervise infosüsteemi kaudu eriarstile edastatav saatekiri. See annab kindluse, et saatekiri ei kao ära ega unune koju ja patsient saab paljudest võimalikest eriarstiabi tervishoiuteenustest just talle vajaliku. Endale väljastatud digisaatekirju näeb inimene riiklikus patsiendiportaalis digilugu.ee

Kui perearsti hinnangul on vaja patsient edasi suunata eriarsti vastuvõtule, väljastab ta  digisaatekirja, mis on vajalik eriarsti aja broneerimiseks (va erialadel, kus saatekiri ei ole nõutav: silmahaigused, psühhiaatria, günekoloogia ning naha- ja suguhaigused). Juba täna küsib enamik haiglaid eriarsti vastuvõtule aja broneerimiseks patsiendilt digisaatekirja, mida saavad väljastada kõik perearstid jm arstid.

Digisaatekirja väljastamisel annab perearst patsiendile kaasa ka soovitused eriarsti aja broneerimiseks.  Soovi korral prindib perearst patsiendile digisaatekirja koopia välja. Perearst võib saatekirjale märkida ka asutuse, kuhu ta patsiendi suunab. Patsiendil on võimalik väljastatud saatekirjaga minna ka mõne teise tervishoiuteenuse osutaja juurde aga on oluline tähele panna, et ühe saatekirja alusel saab broneerida ainult ühe eriarsti aja.

Kui patsient soovib eriarsti aega broneerida, on tal täna kolm võimalust – helistada eriarstiabi teenuse osutaja registratuuri, broneerida aeg teenuse osutaja kodulehel või minna registratuuri  kohale. Kõigil kolmel juhul küsitakse kõigepealt patsiendi isikukoodi ja vaadatakse selle alusel tervise infosüsteemist patsiendile väljastatud digisaatekirja.

Kui saatekirja nõudega eriarsti vastuvõtule aega broneerides patsiendil saatekirja ei ole, on haiglal või kliinikul õigus  broneerida talle ainult tasuline eriarsti vastuvõtu aeg.  Teisisõnu tuleb arvestada, et haigekassa ilma saatekirjata arsti visiidi kulusid ei hüvita ning patsient peab visiidi ja võimalike lisauuringute eest ise tasuma.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

В случае болезни всегда обращайтесь в первую очередь к своему семейному врачу, в нерабочее время можете проконсультироваться по информационному телефону семейного врача 1220.

Семейный врач оценивает серьезность проблемы со здоровьем и помогает пациенту самостоятельно, либо консультируется с врачом-специалистом или же направляет пациента на прием врача-специалиста. Зачастую проблему можно решить и без вмешательства врача-специалиста. Для этого семейный врач теперь может быстро и удобно проконсультироваться с врачом-специалистом при помощи э-консультации.

ЧТО ТАКОЕ Э-КОНСУЛЬТАЦИЯ?

При помощи э-консультации семейный врач может проконсультироваться с врачом-специалистом и решить, продолжать лечение самому или направить пациента к врачу-специалисту. Врач-специалист просматривает вопрос семейного врача вместе с результатами анализов и обследований. У врача-специалиста есть две возможности: дать семейному врачу рекомендации по продолжению лечения или пригласить пациента на свой прием. Семейный врач всегда оповещает пациента в том случае, если он нуждается в э-консультации с врачом-специалистом и просит для этого телефон пациента, который указывается на направлении.

NB! Всегда давайте семейному врачу корректный номер телефона. Для приглашения на прием после э-консультации врач-специалист свяжется с пациентом в течение четырех рабочих дней с момента получения информации от семейного врача. Если номер указан неверно или же пациент не отвечает по оставленному телефону, то он не сможет зарегистрироваться на прием врача-специалиста.

НА СМЕНУ БУМАЖНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПРИДУТ ЦИФРОВЫЕ

Цифровое направление – это направление, пересылаемое при помощи инфосистемы здоровья. Это гарантирует, что направление не потеряется и не будет забыто дома, а и из множества возможных услуг врачей-специалистов пациент получит именно необходимую ему. Пациент видит выданные ему направления на государственном пациентском портале digilugu.ee

Если по оценке семейного врача пациента необходимо направить на прием врача-специалиста, то ему выписывается необходимое для записи на прием к врачу специалисту цифровое направление (искл. специальности, где направление не требуется: офтальмология, психиатрия, гинекология, а также кожные и венерологические заболевания). Уже сейчас большинство больниц для записи на прием к врачу-специалисту спрашивает у пациента цифровое направление, которое могут выписать все семейные врачи и другие врачи.

При выписывании цифрового направления семейный врач дает пациенту рекомендации по записи к врачу-специалисту. При желании семейный врач может распечатать пациенту копию цифрового направления. На направлении семейный врач может указать учреждение, куда он направляет пациента. На основании выписанного направления пациент может пойти и в другое учреждение, но надо помнить, что при помощи одного направления можно записаться лишь на один прием к врачу-специалисту.

Если пациент хочет записаться на прием к врачу-специалисту, то у него сегодня есть три возможности: позвонить в регистратуру соответствующего учреждения, записаться на сайте учреждения или прийти в регистратуру на место. Во всех трех случаях у пациента спрашивается его личный код, на основании которого в инфосистеме здоровья просматривается выписанное ему цифровое направление. Если у пациента нет направления на прием к врачу-специалисту, в случае которого направление обязательно, то больница или клиника имеет право записать пациента лишь на платный прием. Иными словами, следует учитывать, что больничная касса не возмещает расходы на визит к врачу без направления и пациенту придется самостоятельно оплачивать визит и возможные дополнительные обследования.

DIGISAATEKIRI

Digisaatekiri on tervise infosüsteemi kaudu eriarstile edastatav saatekiri. Digisaatekirja kasutamine on patsiendile sama lihtne ja mugav kui digiretsepti kasutamine.

Digisaatekirjadele üleminekuga  on muudetud saatekirjad maksimaalselt masintöödeldavaks, täpsustatud digisaatekirja kaudu vahetatavat infot ja selle kasutamise reegleid.

Ambulatoorses eriarstiabis on täielikult üle mindud  digisaatekirjadele.

Järgmistel aastatel on plaanis digitaliseerida ka õendusabi ja haiglaravi saatekirjad ning seejärel saatekirjad uuringutele ja protseduuridele ning mitte-tervishoiuspetsialistide vastuvõtule.

Nii sotsiaalministeerium, TEHIK kui ka haigekassa jälgivad digisaatekirjadele ülemineku protsessi ning tegelevad koostöös Eesti Perearstide Seltsi ja IT arendajatega probleemide lahendamisega. Lisainfot saatekirja kohta leiab siit.

PEREARST SAAB ERIARSTIGA KONSULTEERIDA KA E-KONSULTATSIOONI KAUDU

●      Vajadusel võib perearst kasutada ka e-konsultatsiooni teenust Sel juhul  saadab perearst patsiendi raviga seotud küsimuse läbi tervise infosüsteemi otse eriarstile. Küsimus vaadatakse  eriarsti poolt läbi ning konsulteeritakse perearsti patsiendi edasise käsitluse suhtes või patsient kutsutakse eriarsti vastuvõtule st patsient võetakse eriarsti poolt üle. Perearst teavitab alati patsienti kui ta eriarstilt e-konsultatsiooni küsib ning palub ka patsiendi kontakttelefoni, mis märgitakse saatekirjale.

●   Eriarst annab perearstile tervise infosüsteemi kaudu tagasisidet hiljemalt nelja tööpäeva jooksul. Kui eriarst otsustab patsiendi vastuvõtule kutsuda, siis võetakse patsiendiga, arvestades terviseprobleemi kiireloomulisust, ühendust kuni kuue tööpäeva jooksul, mistõttu on oluline, et patsiendi antud telefoninumber oleks korrektne ja patsient ise sel perioodil telefoni teel kättesaadav.

MIS MUUTUB PABERSAATEKIRJADE ASENDUMISEL DIGISAATEKIRJADEGA?
 • Digisaatekiri peab olema patsiendil olemas enne, kui ta hakkab end registreerima eriarsti vastuvõtule, kuna see on broneeringu tegemise aluseks. Digisaatekirja olemasolu kontrollitakse broneeringu tegemisel.

 • Patsiendile tuleb selgitada, et tegemist on digisaatekirjaga ja see saadetakse tervise infosüsteemi.

 • Patsiendi soovil võib perearst anda patsiendile meeldetuletuseks kaasa ka kirjaliku meelespea. Digisaatekirja väljatrükkimist, sh allkirjastamist ja tembeldamist, tuleks  vältida, et inimesele ei jääks vale muljet, nagu tegemist oleks pabersaatekirjaga.  Ka haigla registratuuri töötajal on  üleminekuperioodil  keeruline aru saada, kas tegemist on väljatrüki või pabersaatekirjaga.

 • Patsiendile tuleb selgitada, et broneeringu tegemise alus on digisaatekiri ning väljatrükk  ega ükski muu paber ei asenda digisaatekirja. Aega saab broneerida ainult digisaatekirja alusel.

 • Juhul, kui arstil ei õnnestu vastuvõtu ajal digisaatekirja koostada/tervise infosüsteemi saata, siis võib ta selle patsiendiga kokkuleppe korral koostada/tervise infosüsteemi saata ka hiljem, kuid tuleb arvestada, et patsiendil on võimalik aega broneerida vaid digisaatekirja alusel.

 • Isikule, kellel ei ole Eesti isikukoodi, väljastatakse pabersaatekiri. 

MIDA PEAB PATSIENT KINDLASTI TEADMA DIGISAATEKIRJADEST?
 • Digisaatekiri  saadetakse tervise infosüsteemi. Pabersaatekirju enam ei anta.
 • Saatekirja ei väljastata patsiendile tagasiulatuvalt. Näiteks olukorras, kus  eriarsti vastuvõtt juba käib või on ära toimunud, ei ole perearstil enam võimalik sellele vastuvõtule digisaatekirja väljastada. 
 • Digisaatekirjal on kehtivusaeg. See on aeg, mille jooksul on võimalik saatekirjaga vastuvõtuaega broneerida. Vastuvõtt võib toimuda ka hiljem, pärast saatekirja kehtivusaja lõppu, st kui patsiendil on kehtiva digisaatekirja alusel aeg broneeritud, siis ei pea saatekiri arsti vastuvõtu päeval enam kehtiv olema.  Kehtivusaeg on perearstide programmides vaikimisi kuus kuud, kuid saatekirja koostaja saab seda vajadusel ise muuta. 
 • Digisaatekirjaga saab broneerida korraga ainult ühe aja. Broneeringu tegemisel kontrollitakse digisaatekirja olemasolu ja seda, kas see on juba seotud mõne broneeringuga.
 • Patsient saab  uut aega sama saatekirja alusel broneerida, kui eelnevalt on kehtiv vastuvõtuaeg tühistatud. Patsiendiportaalist on patsiendile nähtavad mõlemad – nii väljastatud kui ka broneeringuga seotud saatekirjad.
 • Ka juhul, kui patsient jätab vastuvõtule ilmumata või arst/teenuseosutaja tühistab vastuvõtuaja, vabastatakse saatekiri vanast broneeringust ja patsient saab seda kasutada uue aja broneerimiseks, kui saatekirja kehtivusaeg pole läbi.

 

KUI PATSIENT ON ERIARSTI VASTUVÕTUL KÄINUD
 • Kui eriarsti juures selgub, et patsient vajab teise eriarsti vastuvõttu, siis vormistab uue  saatekirja seesama eriarst. Patsient ei pea minema saatekirja saamiseks tagasi oma perearsti juurde.

 • Kui eriarst jätab patsiendi enda juurde jälgimisele ja vastuvõtu graafik on avatud selle ajani, mil ta patsienti tagasi kutsub, broneerib eriarst ise patsiendile uue aja ja  saatekirja vormistama ei pea. Juhuks kui patsiendil on vaja vastuvõtuaega muuta, antakse talle selle tarvis kontaktnumber / e-posti aadress vms.

 • Kui eriarst jätab patsiendi enda juurde jälgimisele ja vastuvõtu graafik pole veel avatud selle ajani, mil ta patsienti tagasi kutsub, siis vormistab eriarst patsiendile tavalisel ambulatoorse saatekirja vormil  nn tagasikutse saatekirja. Patsient ei pea sel juhul uuesti pöörduma perearsti poole saatekirja saamiseks, vaid võib olla kindel, et saab eriarsti väljastatud saatekirjaga uue vastuvõtuaja broneerida. Juhul, kui haiglal ei ole tehnilistel põhjustel võimalik tagasikutse saatekirja vormistada, antakse patsiendile kirjalik meelespea, mille alusel on võimalik uut aega broneerida.

 • Ravi lõppedes peab eriarst alati ravikokkuvõttesse ehk epikriisi märkima, kas ta jätab patsiendi enda jälgimisele või suunab tagasi perearsti jälgimisele. Perearst saab seda infot tervise infosüsteemi kaudu vajadusel kasutada.